• Trang chủ
 • »
 • Bài giảng
 • »
 • Giáo trình BEGINNERS
 • LESSON 1 : ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

  LESSON 1 : ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

  I. Đại từ nhân xưng (chủ ngữ)

  - Giữ vai trò làm chủ ngữ trong câu, là chủ thể của hành động.

  - Thường dùng để thay thế cho danh từ trước đó để tránh lặp từ

  xem chi tiết
 • LESSON 2: HIỆN TẠI ĐƠN

  LESSON 2: HIỆN TẠI ĐƠN

  I. Cách sử dụng

  1. Diễn tả hành động xảy ra lặp đi lặp lại như một thói quen.

  Ex: I visit my grandparents every Monday.

  2. Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên.

  xem chi tiết
 • LESSON 3: HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

  LESSON 3: HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

  I. Quy tắc thêm “ing” vào sau ĐT

  1. ĐT kết thúc : 1 “e” -> bỏ “e” > thêm “ing”

  Ex: take – taking

  2. ĐT kết thúc “ ie” -> đổi “y” -> thêm “ ing”

  Ex: lie -> lying

  xem chi tiết
 • LESSON 4: QUÁ KHỨ ĐƠN

  LESSON 4: QUÁ KHỨ ĐƠN

  I. Cách dùng

  1. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ.

  Ex: I went to the zoo yesterday.

       56 industry players ( doanh nghiệp) from 21 countries attended the forum.

  2. Diễn tả nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

  Ex: They came home, ate a lot and slept!

         815 Cola agencies were not successful and they went bankrupt.

  xem chi tiết
 • LESSON 5: QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

  LESSON 5: QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

  1. Diễn tả 1 hành động xảy ra tại  1 thời điểm xác định trong quá khứ.

     -  He was going out at this time yesterday.

  2. Diễn tả 2 hay nhiều hành động xảy ra song song với nhau trong quá khứ.

      -  While my mother was watching TV, my father was washing dishes.

  3. Diễn tả hành động đang xảy ra ( QKTD) , hành động khác xen vào. (QKĐ)  

      -  I saw Hoa when I was walking in the park.

  xem chi tiết
 • LESSON 6: TƯƠNG LAI GẦN

  LESSON 6: TƯƠNG LAI GẦN

  I. Cấu trúc

   (+) S + am/is/are going to V  + O                     

   (-)  S + am/is/are not + going to V + O             

   (?)  Am/is/are + S + going to V + O?    

   (Wh-question) :

    - Chủ ngữ: Wh-word + is/are going to V + O ?

    - Tân ngữ: Wh-word + am/is/are + S + going to V?

  Ex: We’re going to move our house next Sunday.

        The company is going to have a recruitment next month.

   

  xem chi tiết
 • LESSON 7: TƯƠNG LAI ĐƠN

  LESSON 7: TƯƠNG LAI ĐƠN

   I. Cách dùng

     1. Diễn tả hành động sẽ xảy ra nhưng không có dự định ( nảy ra vào thời điểm nói), thường dùng cho ngôi I.

              Ex: I’ll make a withdrawal.

     2.Dự đoán ngẫu nhiên không bằng chứng

              Ex: The weather will be cold.

  xem chi tiết
 • LESSON 8: HIỆN TẠI HOÀN THÀNH & HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  LESSON 8: HIỆN TẠI HOÀN THÀNH & HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ( PERFECT PRESENT)

  I.Cấu trúc

  (+) S + have/ has +  PII/Ved + O                              

  ( - ) S + have/ has + NOT +  PII/Ved + O 

  ( ? ) Have / Has + S + Ved/PII?

  ( Wh- question) WH- word + ( ? ) ?

  xem chi tiết
 • LESSON 9: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH & QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  LESSON 9: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH & QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH ( PERFECT PAST)

  I. Cấu trúc                                          

  ( + ) S + had + PII/ Ved + O

  ( - ) S + had not ( hadn’t) + PII/Ved + O

  ( ? ) Had + S + PII/Ved + O?

  (Wh- question):

  - Hỏi chủ ngữ: Wh-word + had PII + O ?   

  - Hỏi tân ngữ: Wh-word + had + S + PII?  

  xem chi tiết
 • LESSON 10: CÂU BỊ ĐỘNG

  LESSON 10: CÂU BỊ ĐỘNG

  I. Các bước chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:

  - Xác định CN, TN, V của câu chủ động

  - Theo quy tắc đường chéo cho TN của câu chủ động lên làm S trong câu BĐ

  - Chuyển ĐT theo đúng công thức : tobe + PII

  - Đưa CN của câu CĐ xuống thành : by + O

  - Có thể bỏ TN nếu là : by him,her,…. / by somebody, anyone….

  - Vị trí trạng từ: adv of place + by O + adv of time.

  xem chi tiết