• Trang chủ
 • »
 • Bài giảng
 • »
 • Giáo trình BEGINNERS
 • LESSON 11: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

  LESSON 11: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

  LESSON 10: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ ( RELATIVE CLAUSE )

  Ex: I love a man. That man is handsome

  => I loved a man who is handsome.

   

  xem chi tiết
 • LESSON 12: CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP

  LESSON 12: CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP

  * Khi muốn tường thuật sang câu gián tiếp, ta cần lưu ý:

  1. Chuyển thì:

  a. HTĐ – QKĐ, HTTD- QKTD, HTHT – QKHT.

  b. QKĐ- QKHT, QKTD- QKHT, QKHT-QKHT

  c. TLĐ- TL trong QK: will- would, shall-should, can-could, may- might

  d. TLG: am/is/ are going to V -> was/were going to V

  e. Must/have to + V -> had to +V

   

  xem chi tiết
 • LESSON 13: CÂU SO SÁNH

  LESSON 13: CÂU SO SÁNH

  I. So sánh với tính từ

  Loại so sánh

  Long adj

  Short adj

   

  SS ngang bằng

   

  S1 + tobe + as + adj + as + O/S2+tobe

  Ex: She’s as beautiful as my sister (is)

  Ex: I’m as tall as my brother (is)

   

  SS hơn

  S1 + tobe + More adj + than + O/S2 +tobe

  Ex: This car is more expensive than that car.

  S1 + tobe + Adj – er + than + O/S2+tobe

                 Ex: Nam is shorter than Hung

   

   

  SS hơn nhất

  S1 + tobe + the most Adj + in ( N số it)

                                                of (N số nhiều )

  Ex: This boy is the most handsome  in the class  

  S1 + tobe + the Adj- est + in/of + N

   

  Ex: This boy is the tallest of the five boys

   

  xem chi tiết
 • LESSON 14: CÂU ĐIỀU KIỆN

  LESSON 14: CÂU ĐIỀU KIỆN

   I. Câu điều kiện loại 1

  - Câu điều kiện có khả năng xảy ra trong tương lai

  IF S + V ( HTĐ) , S + will/shall ( TLĐ)          + V

                              Can/should/may/must

   

  xem chi tiết